گروه آموزشی فرتاک این امکان را برای شما فراهم کرده است که با ارسال Writing Task های خود برای دبیر سرویس تصحیح Writing سایت ، مهارت خود را برای آزمون IELTS ارتقا دهید .

شما می توانید برای از دو نوع سرویس تصحیح ساده و تصحیح با تحلیل و تفسیر کامل استفاده کنید .